SPIS TREŚCI

Leszek Gawor, Jacek Lejman

Wstęp. Ekologiczne postrzeganie świata

 

Część I. Ekologizm

Zdzisława Piątek

(Uniwersytet Jagielloński)

Ekologiczny pakt z biosferą, jego uwarunkowania i konsekwencje

 

Dariusz Liszewski

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Ekologiczna wizja świata

 

Piotr Skubała

(Uniwersytet Śląski)

Wokół tajemnicy życia na Ziemi

 

Andrzej Kuczumow

(Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Ekologia a katastrofy

 

Zbigniew Hull

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Paradygmat ekologiczny a idea zrównoważonego rozwoju

 

Artur Pawłowski

(Politechnika Lubelska)

Zasada, czy zasady, zrównoważonego rozwoju

 

Andrzej Papuziński

(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Bezpieczne środowisko jako przedmiot sprawiedliwości.

Przyczynek do koncepcji zrównoważonego rozwoju

 

Wiesław Sztumski

(Uniwersytet Śląski)

Podstawowe zagadnienia sozofilozofii

 

Krzysztof Bochenek (Uniwersytet Rzeszowski)

Ekologia w kontekście filozofii chrześcijańskiej

 

Włodzimierz Tyburski

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Problem ekologiczny w myśli protestanckiej

 

Krzysztof Karski

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Ekoterroryzm: ideologiczne i filozoficzne podstawy

radykalnego enwironmentalizmu, od teorii do praktyki

 

Część II. Varia ekologiczne

Ignacy St. Fiut

(Akademia Górniczo-Hutnicza)

Od etyki pozytywnej do etyki ekologicznej.

Poglądy etyczne Tadeusza Garbowskiego

 

Stanisław Jedynak

(Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej)

Konstanty Ciołkowski o naturze życia

 

Leszek Gawor

(Uniwersytet Rzeszowski)

Oblicza polskiej sozologii: Walery Goetel i Julian Aleksandrowicz

 

Сергей Павлович Щавелев

(Курский государственный медицинский университет)

Как преподают экологию российским студентам-гуманитариям,

или некоторые философские проблемы экологии в современной России

 

Елена Сергеевна Кравцова

(Курский государственный медицинский университет)

Проблема «Человек – Природа» на страницах дореволюционной

российской периодики

 

Justyna Tymieniecka-Suchanek

(Uniwersytet Śląski)

Problemy ekologiczne w literaturze rosyjskiej.

Od Antona Czechowa do Andrieja Bitowa

 

Альфия Исламовна Смирнова

(Московский городский педагогический университет)

Экофилософия литературы: от охраны природы к экологической

космологии в русской прозе конца ХХ века

 

Część III. Animal Studies

Honorata Korpikiewicz

(Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Zwierzę cierpiące. O potrzebie etyki patocentrycznej

Dominika Dzwonkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Kulturowe i etyczne implikacje relacji człowiek-zwierzę

 

Jacek Lejman

(Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej)

Człowiek a zwierzę. Biologiczne i kulturowe źródła antropocentryzmu

 

Dariusz Gzyra

(Warszawa)

Teda Bentona krytyka Reganowskiej koncepcji praw zwierząt

 

Karolina Durka, Julia Sikorska, Maciej Trojan

(Uniwersytet Warszawski)

Postrzeganie oraz przestrzeganie dobrostanu zwierząt laboratoryjnych,

hodowlanych oraz przetrzymywanych w ogrodach zoologicznych

w kontekście obowiązującego prawa

 

Barbara Grabowska

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Czy wszyscy powinniśmy zostać wegetarianami?

 

Инна Анатольевна Швед

(Брестский государственный университет)

Птица и человек: некоторые сценарии взаимоотношений

в мифопоэтической традиции белорусов (на общеславянском фоне)POWRÓT